Рада

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ СЬОМА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ   Р І Ш Е Н Н Я від 15 квітня 202року                                                                                                         №7/ с. Гатне   Про затвердження Порядку тимчасового розташування об’єктів зовнішньої реклами, шо перебувают на території Гатненської сільської ради    Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  до Закону України «Про рекламу», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України №2067 від 29.12.2003 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» (зі змінами та доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 № 968), постанову  Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів», розпорядження Кабінету Міністрів України "Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Київської області», з метою регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами  на території Гатненської сільської ради та приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства, Гатненська сільська рада   ВИРІШИЛА:  
 1. Затвердити Порядок тимчасового розташування об’єктів зовнішньої реклами, що перебувають на території Гатнеснької сільської ради (Додаток №1).
 2. Визнати такими, що втратило чинності Рішення від 09 жовтня 2018 року №7 про затвердження Порядку тимчасового розташування об’єктів зовнішньої реклам що перебувають у комунальній власності села гатне Гатнеснької сільської ради Києво-Святошинскього райну Київської області, прийнятого Гатнеснькою сільською радою Києво-Святошинського району Київсьокї області 33 сесії 7 скликання;
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти   на  постійну депутатську комісію з питань підприємницької діяльності, промислової політики, торгівлі, реклами, благоустрою, транспорту та зв'язку (голова комісії - Ворушев С.Є.)
  Сільський голова                                                                         Олександр ПАЛАМАРЧУК               Додаток №1 до рішення Гатненської сільської ради № ____ від ______________     Порядок тимчасового розташування обєктів зовнішньої реклами, що перебувають на території  Гатненської сільської ради    1.Загальні положення
 • Порядок тимчасового розташування обєктів зовнішньої реклами, що перебувають на території Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області, (далі – Порядок) регулює відносини, що виникають у зв'язку з розташуванням обєктів зовнішньої реклами, що перебувають на території Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області та визначає порядок надання дозволу на розміщення таких об’єктів (далі – дозвіл).
 • Порядок розроблено відповідно до законів України «Про рекламу», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про благоустрій населених пунктів України», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» (зі змінами).
 • Порядок регламентує процес надання дозволів на розташування обєктів зовнішньої реклами, що перебувають на території Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області та процедуру їх продовження, переоформлення, анулювання, визначає вимоги до технічного стану, художньо-естетичного вигляду та порядку розміщення рекламних засобів, умови користування місцями для розташування обєктів зовнішньої реклами, що перебувають у комунальній власності, підстави та порядок здійснення демонтажу протиправно розміщених обєктів зовнішньої реклами, а також порядок здійснення контролю за дотриманням цього Порядку.
 • У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: - реклама – інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару; - зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;
- об’єкт зовнішньої реклами – засоби зовнішньої реклами (далі-ЗЗР), що використовуються для доведення реклами до її споживача; - розповсюджувач реклами – особа, яка здійснює розповсюдження реклами; - дозвіл – документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого органу сільської ради, який дає право на тимчасове розміщення об’єкту зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці; - місце розташування (розміщення) об’єкту зовнішньої реклами – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання, або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником, або уповноваженим ним органом (особою); - пішохідна доріжка – елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у межах чи поза межами і позначений дорожнім знаком; - спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні об’єкти розміщеннязовнішньої реклами (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами; - демонтаж – заходи із розбирання обєктів зовнішньої реклами, його транспортування на спеціально відведену територію для подальшого зберігання; при цьому вказані дії не передбачають переходу права власності на рекламний засіб; демонтаж незаконно розміщених та технічно несправних рекламоносіїв підпадає під ознаки самозахисту територіальної громади у розумінні статті 19 Цивільного кодексу України; - виконавчий орган сільської ради – виконавчий комітет Гатненської сільської ради; - робочий орган – відділ містобудування архітектури та благоустрою Виконавчого комітету Гатненської сільської ради уповноважений Гатнеською сільською радою виконувати покладені на нього функції відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» (зі змінами). До повноважень робочого органу належить: - розгляд заяв юридичних та фізичних осіб – підприємців на отримання дозволу, внесення змін, переоформлення та продовження строку його дії; - надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів; - прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу або про відмову в установленні такого пріоритету; - підготовка проекту рішення виконавчого комітету сільської ради щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні; - подання на підпис голові сільської ради, реєстрація та видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету сільської ради; - ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення; - готує подання територіальним органам виконавчої влади у справах захисту прав споживачів та іншим компетентним органам державним органам про усунення порушень порядку розповсюдження та розміщення реклами; - підготовка і подання виконавчому комітету сільської ради пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для ухвалення відповідного рішення. Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства уповноважена особа – особа, уповноважена Гатненською сільською радою (виконавчим комітетом), здійснювати контроль за дотриманням розповсюджувачами реклами Порядку тимчасового розташування обєктів зовнішньої реклами, що перебувають на території Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області, проводити необхідні заходи щодо запобігання, недопущення і припинення порушень розміщення зовнішньої реклами, здійснювати демонтаж протиправно розміщених рекламних засобів, розміщувати соціальну рекламу; Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України «Про рекламу». - уповноважена особа на укладання договорів – особа уповноважена (виконавчим коміттом) здійснювати укладення договорів на отримання плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу на території Гатненської сільської ради. 1.5. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та відповідно до цього Порядку. 1.6. На територіях, будинках і спорудах об’єкти зовнішньої реклами розміщуєються за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою Гатненської сільської ради.
 1. Порядок надання дозволу на тимчасове розміщення об’єкту зовнішньої реклами.
2.1. Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами, відмова у видачі дозволу, продовження терміну дії дозволу, переоформлення дозволу, анулювання дозволу, видача дубліката, визнання його недійсним здійснюється відповідно до законів України «Про рекламу», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» (зі змінами та цього Порядку. 2.2. Заява встановленого зразка про надання дозволу на розміщення ЗЗР (додаток 1) подається робочому органу. До заяви додаються: - копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця. - кольорове фото місця розташування засобу зовнішньої реклами та кольорове фото з комп`ютерним макетом засобу на фоні оточуючої забудови у 2 примірниках на аркуші А4 формату (додаток 2), засвідчується підписом суб’єкта господарювання або уповноваженої особи та печаткою за її наявності; - ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням (виконаний спеціалізованим підприємством, установою, організацією); - топогеодезичний знімок (М 1:500) із ситуаційною схемою, завірений підписом та печаткою відповідального за топогеодезичне знімання, з прив’язкою місця розташування рекламного засобу (додаток 3); - попередня технічна експертиза спеціалізованих підприємств, установ та організацій, про можливість встановлення у разі розташування складних (дахових) рекламних конструкцій; - письмова згода власника або уповноваженого ним органа (особи) місця розташування рекламного засобу, що перебуває у державній або приватній власності, з обов’язковим визначенням терміну погодження розташування. Перелік документів, що додаються до заяви, є вичерпними. 2.3. Під час подання заяви, за наявності вищевказаних документів, заявка реєструється в журналі реєстрації заяв. 2.4. За наявності документів, передбачених пунктом 2.2. цього Порядку, робочий орган протягом двох робочих днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу, або пріоритету іншого заявника на це місце. За відсутності дозволу або пріоритету на заявлене місце встановлюється пріоритет на термін до видачі дозволу або відмови у видачі дозволу. 2.5. Відмова у встановленні пріоритету може бути у разі, коли: - оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам; - на вказане місце виданий в установленому порядку дозвіл на розміщення ЗЗР; - на вказане місце встановлений пріоритет іншому заявнику; - у випадку подання заяви після самовільно розміщеного засобу зовнішньої реклами, про що робочому органу надано акт складений уповноваженою особою; -відсутність технічної можливості установки конструкції. Перелік підстав для відмови у встановленні пріоритету є вичерпним. 2.6. Для здійснення погодження робочий орган після дня встановлення пріоритету, надсилає копії документів у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді для погодження: - власником місця або уповноваженим ним органом (особою), якщо місце розміщення засобу зовнішньої реклами знаходиться у комунальній власності (департамент житлово-комунального господарства, комунальні підприємства, установи, заклади); - управлінням містобудування та архітектури щодо можливості розташування рекламного засобу на запропонованому місці з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних чинників, типології елементів місцевого середовища; - територіальним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць; - структурним підрозділом Київської обласної державної адміністрації у сфері культурної спадщини – у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення, а також в межах зон охорони цих пам’яток; - утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій; - органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами та органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки дорожнього руху - у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг. Перелік органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, є вичерпним. Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються робочим органом без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу. 2.7. Погоджені документи або відмова у погодженні не пізніше третього робочого дня з моменту прийняття рішення суб’єктом погодження, надсилаються робочому органу у паперовому або електронному (шляхом сканування). У разі ненадання зазначеними органами протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено. 2.8. У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами), зазначеними в пункті 2.6, робочий орган надсилає копію відмови заявнику та повертає подані документи, про що робить відповідний запис у журналі реєстрації. 2.9.Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється. 2.10. Робочий орган після одержання від органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, подає пропозиції та проект відповідного рішення для розгляду виконавчому комітету сільської ради. Виконавчий комітет сільської ради на черговому засіданні ухвалює рішення про надання дозволу, або про відмову у його наданні. Керівник робочого органу підписує та скріплює печаткою два примірники дозволу з додатками. Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий – залишається робочому органу для обліку і контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами видається робочим органом безоплатно. 2.11. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл. 2.12. Дозвіл надається строком на п'ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві. 2.13. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу. 2.14. Копія дозволу передається уповноваженій особі для контролю. Заявник зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дня отримання Дозволу укласти з уповноваженою особою договір тимчасового користування місцем розташування засобу зовнішньої реклами, якщо місце перебуває у комунальній власності. 2.15. Після розміщення обєкту рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк зобов'язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу. 2.16. Після розміщення обєкту рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний утримувати прилеглу територію до ЗЗР що відповідає проекції контуру рекламного засобу на земельну ділянку у належному стані (висаджування газону, косіння, прибирання); 2.17. У разі належної експлуатації спеціальної конструкції та повної оплати за тимчасове користування місцем розміщення ЗЗР робочий орган здійснює переоформлення дозволу, продовжує строк дії, вносить зміни у дозвіл. 2.18. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається розповсюджувачем зовнішньої реклами робочому органу у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу. Строк дії дозволу продовжується за умови дотримання суб’єктом господарювання цього Порядку, Правил благоустрою та утримання території Гатненської сільської ради, в інших випадках у відповідності до чинного законодавства. Термін, на який продовжується дія дозволу, визначається робочим органом, в залежності від виконання умов укладеного договору на тимчасове користування місцем розміщення засобу зовнішньої реклами і дозволу розповсюджувачем зовнішньої реклами. Продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації з відповідним записом у дозвіл. Строк дії дозволу не продовжується при невиконанні суб’єктом господарювання зазначених вимог. 2.19. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами анулюється на підставі рішення виконавчого комітету сільської ради до закінчення строку дії: - за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами; - у разі неможливості зміни місця розташування рекламного засобу при отриманні письмової відмови власника місця розташування рекламного засобу; - у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом трьох місяців; - недосягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу у разі зміни містобудівної ситуації; - у разі невиконання розповсюджувачем зобов’язань, визначених цим Порядком, що призвело до розірвання договору тимчасового користування місцем розміщення засобу зовнішньої реклами. Робочий орган також анулює дозвіл з підстав, зазначених у Законі України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». 2.20. Рішення про анулювання дозволу фіксується у журналі реєстрації, про що робочий орган письмово інформує розповсюджувача у визначені законодавством строки. 2.21. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувачу зовнішньої реклами та уповноваженій особі. У десятиденний строк з початку реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл. Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці. 2.22. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу з письмовою заявою у довільній формі про внесення відповідних змін у дозвіл. До заяви додається: - технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу; - фотокартка з комп’ютерним макетом рекламного засобу; - ескіз із конструктивним рішенням. У разі незначної зміни у технологічній схемі, робочий орган протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у дозвіл, при кардинальній зміні технологічної схеми робочий орган подає проект рішення про внесення змін у дозвіл для розгляду виконавчим комітетом сільської ради. 2.23. Дозвіл підлягає переоформленню з таких підстав: - зміна найменування суб'єкта господарювання – юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця; - набуття права власності на рекламний засіб іншою особою; - зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання; - в інших випадках відповідно до чинного законодавства Законом можуть бути встановлені інші підстави для переоформлення документів дозвільного характеру. У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу суб’єкт господарювання зобов'язаний протягом п’яти робочих днів з дня настання таких підстав подати робочому органу заяву у довільній формі про переоформлення дозволу. До заяви додаються: - документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб; - копія документа, що засвідчує відповідні зміни; - оригінал зареєстрованого дозволу; - письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи). У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів робочий орган у встановлені терміни з дати одержання заяви про переоформлення дозволу, зобов`язаний видати переоформлений на новому бланку дозвіл та надати інформацію про переоформлення дозволу уповноваженій особі для контролю. Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації. 2.24. У разі необхідності встановлення термінової короткострокової зовнішньої реклами товарів і послуг (в тому числі гастрольної, святкової, акційної тощо) на термін до одного місяця включно, дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, за наявності необхідних погоджень та після сплати необхідних платежів надається робочим органом за згодою заступника сільського голови. Копію укладеного договору та платіжного документа заявник надає робочому органу не пізніше наступного дня після отримання повідомлення про здійснення робочим органом необхідних погоджень. Не надання у вказаний строк зазначених копій документів є підставою для відмови у видачі короткострокового дозволу. 2.24. В разі відсутності оформленого у встановленому порядку дозволу зовнішня реклама вважається самовільно розміщеною. Самовільне розміщення зовнішньої реклами є порушенням законодавства України про рекламу, про благоустрій населених пунктів. В разі виявлення самовільно розміщеної реклами за рішенням виконавчого комітету  Гатненської сілької ради, або розпорядженням сільского голови, такі ЗЗР прибираються (демонтуються) негайно силами комунального підприємства, або за наймом іншимпідприємством, установою чи організацією, а витрати за прибирання та демонтаж покладаються на власника ЗЗР. Демонтований самовільно встановлений ЗЗР повертається власникові після відшкодування всіх витрат понесених у звязкуз демонтажем та збереженням ЗЗР.  Особи, які вчинили таке порушення, несуть адміністративну та цивільно-правову та господарську відповідальність.
 1. Плата за тимчасове користування місцем розташування ЗЗР 3.1. Плата за користування місцем розташування спеціальної конструкції, що перебуває у державній або приватній власності, встановлюється на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). 3.2. Розрахунок розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, на ділянках та об’єктах, що перебувають у комунальній власності, визначається у положенні про порядок оплати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів на теприторії громади, що знаходяться у комунальній власності. При цьому площа місця  розташування  наземного  та  дахового  рекламного  засобу,  що  знаходиться  у  комунальній  власності  визначається  як  сума  площі  горизонтальної  проекції  рекламного  засобу  на  це  місце  та  прилеглої  ділянки  завширшки  0,5  метра  за   периметром  горизонтальної  проекції  цього  засобу. Площа  місця  розташування  не на земного  та  не дахового  рекламного  засобу  дорівнює  площі  вертикальної  проекції  цього  засобу  на  уявну  паралельну  їй  площину.
Розмір  плати  за   тимчасове  користування  місцем  розташування  рекламного засобу,  яке  зазначене  в  п.2  Положення,  обчислюється  за  такою  формулою: С = Н гр. оц. х (S1+S2), де : С – річна  плата  за  тимчасове користування  місцем  розташування, грн.. Н гр. оц. –  нормативна грошова оцінка  земельної ділянки за  1 кв. м.; S1 – площа горизонтальної  проекції  рекламного  засобу  на  це  місце  , м2 S2 – площа прилеглої  ділянки  завширшки  0,5  метра  за   периметром  горизонтальної  проекції  цього  засобу, м2. У  разі  користування  місцем  розміщення  реклами  на  строк  менше,  або більше  одного  року   річна  плата  (С) ділиться  на  12  і  перемножується  на  коефіцієнт  терміну  користування   місцем  розташування; У  такому  ж  порядку  обчислюється  плата  за  тимчасове  користування  місцями  розташування    рекламних  засобів (спеціальних  конструкцій)  щодо  місць  розташування  за  дозволами,  наданими  до  набуття  чинності  цього  Положення; За  користування  місцями  для  розміщення  транспарантів - перетяжок,  що  встановлюються  над  проїжджою  частиною  вулиць  та  шляхів,  а  також  інших  видів  короткострокової  реклами,  що  розміщуються  терміном  до  одного  місяця,  плата  стягується  згідно  терміну  використання. 3.3. Плата за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності, перераховується на рахунок уповноваженої особи у відповідності до умов договору на тимчасове користування місцем розміщення засобу зовнішньої реклами. 3.4. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування засобу зовнішньої реклами не може встановлюватися залежно від змісту реклами. 3.5. Плата за користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами нараховується з дати ухвалення рішення виконавчим комітетом сільської ради про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Сума плати вноситься розповсюджувачем на рахунок уповноваженої особи щомісяця, не пізніше останнього робочого дня поточного місяця. 3.6. Суб’єкти господарювання, яким надано місце, що знаходиться у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, мають право здійснити плату за користування місцями наперед за декілька місяців, але не більше 6-ти місяців терміну дії дозволу. 3.7. Підставою скасування дозволу виданого виконавчим комітетом Гатненської сільської ради, а ткож дострокового припинення договору в односторонньому порядку є заборгованість за 3 або більше місяців сплати за користування місцем розташування засобу зовнішньої реклами. 3.8. За користування місцями, що знаходяться у комунальній власності, для розміщення транспарант-перетяжок, що встановлюються над проїжджою частиною вулиць та шляхів, а також інших видів короткочасної реклами, що розміщується на термін до одного місяця, розрахунок плати здійснюється посередництвом коригування розміру місячної плати на кількість днів короткочасної реклами. 3.9. Під час проведення культурно-масових заходів, рекламних кампаній, виставок, шоу тощо, що проводяться на відкритих майданчиках на території Гатненської сільської ради, робочим органом видається тимчасовий дозвіл. З організаторів проведення таких акцій береться плата в залежності від кількості днів заходу та враховується загальна площа рекламних засобів. Розмір плати за користування сільською територією під час проведення масових рекламних заходів, рекламних кампаній (в тому числі виставок, шоу тощо) визначається у порядку, встановленому виконавчим комітетом Гатненської сільської ради.
 1. Вимоги до розміщення засобів зовнішньої реклами
4.1. Загальні вимоги до ЗЗР. 4.1.1. Спеціальні конструкції повинні розміщуватись відповідно до чинного законодавства, нормативно-правових актів, у тому числі цього Порядку розміщення зовнішньої реклами. 4.1.2. Зовнішня реклама повинна розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, а саме: - розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями; - розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій; - підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством; - розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій. 4.1.3. Зовнішня реклама повинна розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків. 4.1.4. Освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків. 4.1.5. Нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття. 4.1.6. Забороняється розміщувати рекламні засоби: - на пішохідних доріжках, алеях та тротуарах, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів; - у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини; - на конструкціях дорожніх знаків, світлофорів, деревах; - на газонах, клумбах (у випадку виносних конструкцій); - методом наклеювання на поверхнях елементів вуличного обладнання, будівель і споруд; - банерні розтяжки на вуличній огорожі, огорожі проїжджої частини, на парадних фасадах будинків, будівель і споруд шляхом перекривання віконних отворів та міжвіконних ділянках фасадів, що порушує візуальну цілісність архітектурного ансамблю. - в інших випадках відповідно до чинного законодавства. 4.1.7. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду. 4.1.8. Розташування рекламних засобів над проїжджою частиною вулиць та доріг, на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки дорожнього руху. 4.1.9. При розміщенні засобів зовнішньої реклами типу лайтпостер та більшого формату, складних, дахових спеціальних конструкцій розповсюджувач зовнішньої реклами надає робочому органу ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням у вигляді технічної документації, яка розроблена спеціалізованими ліцензованими суб’єктами господарювання з урахуванням розрахунків стосовно надійності та безпеки влаштування конструкції, виконаних відповідно до Державних будівельних норм, інших норм та стандартів стосовно пожежної та електричної безпеки. При цьому встановлення (закріплення) складних конструкцій на дахах, фасадах будівель, на спорудах (мостах, шляхопроводах, підземних переходах) можливе за наявності позитивного висновку спеціалізованих підприємств, установ, організацій (автора проекту). 4.1.10. ЗЗР не повинні створювати перешкод для експлуатації та ремонту будівель і споруд, на яких (поряд з якими) вони розміщуються. 4.1.11. Засоби зовнішньої реклами не повинні виступати джерелами шуму, вібрації, світлових, електромагнітних та інших випромінювань чи полів з порушенням діючих санітарних норм. 4.1.12. Спеціальні конструкції повинні відповідати по якості та дизайну сучасним стандартам та правилам, їх монтаж проводитись без відхилень від затвердженої проектної документації. ЗЗР можуть підсвічуватись у вечірній та нічний час. 4.1.13. Конструкції повинні утримуватись в належному технічному та естетичному стані (елементи конструкції акуратно пофарбовані, рекламна поверхня поклеєна рекламним сюжетом або однотонним фоном). Не допускається експлуатація ЗЗР з пошкодженим рекламним повідомленням більше 7 (семи) днів, необхідних для здійснення заміни, ремонту. 4.1.14. Спеціальні конструкції повинні маркуватися із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії. 4.1.15. Застосування мови у рекламі здійснюється відповідно до законодавства України про мову. Знаки для товарів та послуг наводяться у рекламі у тому вигляді, в якому їм надана правова охорона в Україні відповідно до законодавства. 4.1.16. Відповідальність за монтаж (демонтаж) спеціальних конструкцій, експлуатацію, санітарний, технічний, естетичний стани та зміст реклами, порушення вимог техніки безпеки несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством. 4.1.17 Дозволи, що не відповідають вимогам цих Правил, по закінченню терміну дії дозволу не продовжуються, засіб зовнішньої реклами демонтується. 4.2. Вимоги до неназемних засобів зовнішньої реклами. 4.2.1. Розташування спеціальних конструкцій на фасадах, дахах будинків (будівель) та на спорудах має здійснюватися з дотриманням структури фасадів без пошкодження елементів архітектурних деталей, конструктивних елементів будинків, споруд та комунікацій. 4.2.2. Кронштейни на будинках (будівлях) та спорудах встановлюються з максимальним відступом від стіни 1,0 м. на висоті не менше 2,5 м. від поверхні землі до нижнього краю кронштейна з розміщенням у бік тротуару, пішохідної доріжки, газону. Кронштейни встановлюються з такими типовими розмірами: - 1,2 м. х 1,8 м. 1,0 м. х 1,5 м. 0,7 м. х 1,0 м. для конструкцій вертикального компонування; - 3,0 м. х 0,65 м. 2,0 м. х 0,65 м. 1,5 м. х 0,65 м. для конструкцій горизонтального компонування. 4.3. Вимоги до наземних засобів зовнішньої реклами. 4.3.1. При встановленні наземних спеціальних конструкцій на території зеленої зони обов'язковою умовою є забезпечення як найменшого пошкодження елементів озеленення та благоустрою. Для підсвічування конструкції необхідно підключатися до існуючих мереж зовнішнього освітлення під землею кабелем у трубах. Підключення підсвічування рекламних засобів до електромереж повинно здійснюватися відповідно до законодавства з дотриманням умов і правил експлуатації та техніки безпеки. У разі здійснення розповсюджувачем зовнішньої реклами своєчасних розрахунків за спожиту електроенергію конструкції не повинні відключатись від електроживлення. Відшкодування витрат на відновлення благоустрою (завіз чорнозему, посів трави, відновлення тротуарного покриття, демонтаж фундаментів після знесення щитів, тощо), ремонт фасадів та дахів після демонтажу ЗЗР здійснюється за рахунок розповсюджувача зовнішньої реклами. 4.3.2. Для забезпечення доступності пересування людей та підвищення естетичності сільського середовища фундаменти наземних конструкцій повинні бути заглиблені в грунт з відновленням твердого покриття, трав’яного покрову та виконанням в повному обсязі інших робіт з відновлення благоустрою міста. Допускається виконання фундаменту, що виступає над поверхнею землі, у вигляді декоративної споруди (квітника, лавок тощо) відповідно до умов дозволу. 4.3.3. На опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки дорожнього руху, наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі. 4.3.4. У місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію. 4.3.5. Розміщення наземних конструкцій не повинно створювати перешкод вільному огляду реклами на раніше встановлених конструкціях, сприйняттю технічних засобів організації дорожнього руху. 4.3.6. Наземні рекламні засоби (типу-щит) повинні мати моноопорну конструкцію висотою не менше 3 метрів від поверхні землі. 4.3.7. Виходячи із містобудівної ситуації, приймаються такі типові розміри щитових конструкцій: 1,2 м. х 1,8 м. 2,0 м. x 3,0 м. 3,0 м. х 4,0 м. 3,0 м. х       6,0 м. На великих магістралях і відкритих ділянках сільської території допускаються більші розміри щитових конструкцій. Формат виносних рекламних конструкцій (штендерів) повинен відповідати таким встановленим розмірам: висота – 1,0 м. ширина - 0,7 м. 4.3.8. Штендери розміщуються паралельно фасаду приміщення з обов’язковим кріпленням їх до тротуарного покриття, фасаду будівлі або вхідної площадки. Місця встановлення штендерів визначаються такими розмірами: - не більше 2 м. в обидві сторони від входу в приміщення; - не більше 0,5 м. від фасаду будівлі в сторону тротуару. Можливе розміщення штендерів на вхідних площадках.
 1. Умови демонтажу засобів зовнішньої реклами
5.1 Демонтаж – це комплекс заходів, які передбачають відокремлення рекламного засобу разом з основою від місця його розташування та транспортування у місце його подальшого тимчасового чи постійного зберігання. 5.2. Самовільно розміщені засоби зовнішньої реклами демонтовуються у встановленому порядку негайно. 5.3. Демонтажу підлягають: а) ЗЗР, власника яких встановити неможливо; б) самовільно розміщені ЗЗР (відсутність дозволу з будь-яких причин, у тому числі при його анулюванні у випадках, передбачених Правилами); в) ЗЗР після закінчення терміну дії дозволу; г) спеціальні конструкції, що створюють у разі їх неналежної експлуатації, загрозу життю або здоров’ю людей та/або заподіянню шкоди майну третіх осіб. Про встановлення таких фактів складається відповідний акт. 5.4. У випадках, встановлених підпунктами б), в), г), демонтаж спеціальних конструкцій повинен бути проведений розповсюджувачем зовнішньої реклами самостійно за власний рахунок та власними силами у термін, вказаний у попередженні виконавчого комітету Гатненської сільської ради. 5.5. У разі відмови щодо демонтажу ЗЗР власником, уповноважений орган на видачу дозволів складає відповідний акт, на підставі якого приймається рішення виконавчого комітету Гатненської сільскої ради, або видається розпорядження сільського голови про демонтаж ЗЗР. ЗЗР прибирається (демонтується) негайно силами комунального підприємства, або за наймом іншим підприємством, установою чи організацією, а витрати за прибирання та демонтаж покладаються на власника ЗЗР. Демонтований ЗЗР повертається власникові після відшкодування всіх витрат понесених у звязкуз демонтажем та збереженням ЗЗР. 5.6. Попередження про усунення порушень порядку розміщення зовнішньої реклами направляються сільською радою розповсюджувачам зовнішньої реклами в письмовій формі поштою або вручаються уповноваженим представникам розповсюджувачів зовнішньої реклами особисто, під підпис. 5.7. У випадках, коли не вдається встановити власника рекламної конструкції на її рекламну площину буде поклеїно інформаційний стікер з вимогою звернутись до Гатненської сільської ради у зазначений в ньому термін та складено відповідний акт з додатком фотозвіту. 5.8. Якщо розповсюджувачем у зазначений у попередженні термін були усунені порушення Порядку розташування об’єкту зовнішньої реклами на території сільської ради, про що останній повідомив у письмовій формі, то демонтаж спеціальних конструкцій не проводиться. 5.9. У разі неможливості встановлення власника спеціальної конструкції чи невиконання у зазначений термін вимог попередження сільської ради про усунення порушень Порядку розташування об’єкту зовнішньої реклами, виконавчий комітет сільської ради готує повідомлення щодо факту встановлених порушень та надає пропозиції до проекту відповідного рішення сільської ради, яким визначається перелік спеціальних конструкцій, що підлягають демонтажу із зазначенням місця розташування спеціальних конструкцій, терміну проведення демонтажу та виконавця демонтажу. Рішення про демонтаж спеціальних конструкцій приймається на засіданні виконавчого комітету Гатненської сільскої ради, а у невідкладних випадках здійснюється за розпорядженням сільського голови. 5.10. На підставі рішення виконавчого комітету сільської ради, проводиться демонтаж спеціальних конструкцій. Виконавчий комітет направляє повідомлення про проведення демонтажу власнику спеціальної конструкції у письмовій формі. Демонтаж спеціальної конструкції здійснюється без направлення повідомлення, якщо власник спеціальної конструкції або його адреса невідомі. У разі необхідності під час проведення демонтажу можуть бути присутні: власник спеціальної конструкції, представник сільської ради, представники державних органів, служб та організацій. 5.11. Демонтаж спеціальних конструкцій згідно з цим Порядком може здійснюватися без рішення сільської ради та направлення повідомлення рекламорозповсюджувачу у випадках, коли експлуатація самовільно розміщеної спеціальної конструкції створює аварійну ситуацію, загрожує життю і здоров’ю людей, може заподіяти шкоду майну третіх осіб. 5.12. Власник спеціальних конструкцій у 30-денний термін з дня демонтажумає право на повернення демонтованих спеціальних конструкцій після звернення до комунального підприємства, організацій та установи, що проводила демонтаж, на підставі таких документів: а) заяви на ім’я директора чи уповноваженої особи про повернення спеціальних конструкцій; б) документа, що підтверджує майнове право на конкретну демонтовану спеціальну конструкцію; в) документа, що підтверджує оплату вимушених витрат організації або комунального підприємства, що проводили демонтаж, пов’язаних з демонтажем спеціальних конструкцій та їх зберіганням; г) документа, що підтверджує право особи на одержання демонтованих спеціальних конструкцій. 5.13. Демонтовані рекламні засоби, власники якого не виявлені, визнаються безгосподарським майном і переходять у власність територіальної громади у порядку, визначеному законодавством, якщо : а) після закінчення встановленого законодавством терміну зберігання примусово демонтованих об’єктів власники не зголосились за їхповерненням; б) після закінчення встановленого терміну зберігання примусово демонтованих об’єктів власники не сплатили вартості демонтажу, транспортування та зберігання або не надали документів, підтверджуючих право власності (інше майнове право) на цей рекламнийзасіб; в) власники надали письмову відмову від демонтованого рекламного засобу та документи, що підтверджують право власності (інше майнове право) на цей рекламний засіб. 5.13.Подальше застосування майна вирішується виконавчим комітетом сільської ради у відповідності із чиннимзаконодавством.
 1. Контроль за дотриманням Правил розташування об’єкту зовнішньої реклами.
6.1. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснює виконавчий орган сільської ради (уповноважена ним особа) та інші органи відповідно до законодавства. 6.2. У разі виявлення порушення під час розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами особа, уповноважена виконавчим органом ради, складає Акт виявлення порушення під час розміщення зовнішньої реклами Вимогу про усунення порушень порядку розміщення зовнішньої реклами на території Гатненської сільської ради та звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк. 6.3. У разі невиконання цієї вимоги особа, уповноважена виконавчим органом ради, яка здійснює контроль, подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 6.4. Розповсюджувач зовнішньої реклами, що порушує Порядок розміщення зовнішньої реклами, несе відповідальність згідно із законодавством.
 1. Прикінцеві положення
7.1. Питання, що не врегульовані цим Порядком, вирішуються згідно з чинним законодавством України. 7.2. Спори, що виникають при вирішенні питань, пов’язаних із розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються у порядку, встановленому законодавством.     Секретар ради                                                                                           Дмитро ШУЛЬГАН
Адреса
вул. Київська,138, с. Гатне, Фастівський р-н, Київська обл., 08160
Телефон/факс

(044) 251 05 11

КоНТАКТ-центр

-